ЕС Проекти

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТ ПО АДБФП № BG16RFOP002-2.089-1640-C01

На 10.12.2021 г. между МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА на Република България чрез Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” (ГД ЕФК), в качеството ѝ на Управляващ орган (УО) по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 (ОПИК) и РАДИО СВ ТАКСИ ООД бе сключен Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.089-1640-C01 по процедура BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.

Проектът по АДБФП BG16RFOP002-2.089-1640-C01 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Обща стойност на проекта: 50 000.00 лева, от които БФП в размер на 50 000.00 лева, от тях 42 500.00 лева са средства от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и 7 500.00 лева са Национално съфинансиране.

Целта при изпълнението на договора за безвъзмездна финансова помощ е да се осигури на РАДИО СВ ТАКСИ ООД оперативен капитал за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19.

С изпълнението на проекта се осигуряват оборотни средства, с които дружеството да посрещне част от разходите си.

Общият ефект от изпълнението на проекта е осигуряване на икономическа стабилност и по-лесно преодоляване на последиците от пандемията COVID-19.

Дата: 12.12.2021 г.

Представяне на проект 142.36 KB (pdf) Свали
Плакат 255.98 KB (pdf) Свали
Изпълнение на проект 154.88 KB (pdf) Свали

ОП „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ" 2014-2020

Представяне на проект по АДБФП № BG16RFOP002-2.073- 27525-C01
Представяне на проект (PDF) 330.8 KB (pdf) Свали

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТ ПО АДБФП № BG16RFOP002-2.073-27525-C01


На 30.09.2020 г. между МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА на Република България чрез Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” (ГД ЕФК), в качеството ѝ на Управляващ орган (УО) по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 (ОПИК) и РАДИО СВ ТАКСИ ООД бе сключен Административен договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.073-27525-C01 по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19".
Проект BG16RFOP002-2.073-27525-C01 „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Обща стойност на проекта: 10 000.00 лева, от които БФП в размер на 10 000.00 лева, от тях 8 500.00 лева са средства от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и 1 500.00 лева са Национално съфинансиране.
Изпълнението на договора за безвъзмездна финансова помощ цели да осигури на РАДИО СВ ТАКСИ ООД оперативен капитал за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19.
С изпълнението на проекта се осигуряват оборотни средства, с които дружеството да посрещне част от разходите си.
Общият ефект от изпълнението на проекта е осигуряване на икономическа стабилност и по-лесно преодоляване на последиците от пандемията COVID-19.

Дата: 02.10.2020 г.

Решение на проект № BG16RFOP002-2.073-27525-C01

Проект по АДБФП № BG16RFOP002-2.073-27525-C01
Описание на проект № BG16RFOP002-2.073-27525-C01 1.5 MB (pdf) Свали